فروشنده کنجد طلایی

فروشنده اصلی کنجد طلایی ایرانی

کنجد ها بر حسب رنگ پوسته به انواع مختلفی تقسیم بندی می گردد و یکی از آن ها کنجد طلایی نام گرفته است.فروشنده اصلی کنجد طلایی ایرانی، کنجد های طلایی بسته بندی شده

بیشتر بخوانید